• ISMAIL & Co. Law Firm

תחולת ביטוח אחריות מקצועית של קבלנים במקרים של רשלנות

בעניין שהובא בפני בית המשפט העליון, הודה קבלן קונסטרוקציה כי בתוכנית שערך עבור לקוחותיו חרג מנתוני חוזק חומרים כפי שמחייב התקן הישראלי על מנת להוזיל עלויות בניה, דבר שגרם נזק ללקוחותיו. הקבלן הסביר כי סבר כי החומרים בהם השתמש יחזיקו מעמד בצורה סבירה גם מעבר למקדמי הביטחון.

הקבלן היה מבוטח בפוליסת אחריות מקצועית, לפיה התחייבה חברת הביטוח לפצות מבוטח בגין מקרה ביטוחי שאירע עקב הפרת חובה מקצועית שמקורה במעשה רשלנות, טעות או השמטה. ואולם מעשה או מחדל פליליים או הכרוכים במרמה או בחוסר יושר מצד המבוטח פטרו את חברת הביטוח מתשלום.

בית המשפט העליון הגיע למסקנה כי הקבלן לא חפץ בקרות הנזק ולא התכוון לגרום למקרה הביטוח תוך כוונה לגלגל את התוצאה לפתחה של חברת הביטוח. גישת הקבלן - "יהיה בסדר" - על אף שראויה לגנאי, אינה שוללת בהכרח כיסוי ביטוחי.

בית המשפט דן בשאלה האם חל כיסוי ביטוחי כאשר מקרה הביטוח נגרם בפזיזות של המבוטח או ברשלנותו, ופסק כי בפוליסה הנדונה אין חריג הפוטר את חברת הביטוח מחבות ולפיכך חייב אותה לשלם לקבלן את הפיצוי עד לתקרה הקבועה בפוליסה.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

בפסק דין שניתן ע"י בית המשפט העליון ביום 5.10.2014 נקבע כי אף על פי שאינו מחויב לקבל כל הכרעה המובאת בפניו, רק לעתים רחוקות יתערב בית המשפט במסקנות הנוגעות לעניינים שבמקצועיות ובשיקול דעת בהכרעה של שמ