top of page

תזכיר חוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשפ"ב - 2022 - הגדלת הכנסות המדינה ממסים

ביטול פטורים, מניעת תכנוני מס ותיקונים נוספים צפויים להביא להגדלת הכנסות המדינה ממסים. כמו כן, התיקונים המוצעים צפויים לעודד מכירת דירות מגורים בטווח הקרוב, ולהפחית את התמריץ המיסויי לרכישה והחזקה של דירות מגורים, ובכך לתרום להגדלת היצע הדירות והורדת מחירי הדירות.

עיקר התיקונים הצפויים:

  • קיצור תקופת שחלוף דירת מגורים לעניין שיעורי מס החלים על בעלי דירה יחידה מ- 24 חודשים ל- 12 חודשים.

  • עדכון מדרגות מס רכישה החלות ברכישת דירה יחידה.

  • ביטול ההטבה לחישוב הלינארי המוטב במכירת דירת מגורים שנבנתה על זקרקע שהייתה בבעלותם לפני שנת 2014.

  • החלת שיעור מס על הכנסות גבוהות לעניין רווח ממכירת דירת מגורים- מס נוסף על הכנסות משבח מקרקעין לפי סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה.

  • ביטול פטור למי שאינו תושב ישראל ממס שבח במכירת דירת מגורים וממס על השכרת דירת מגורים.

  • דירת מעטפת תהיה חייבת במס רכישה כדירת מגורים.

  • הפחתה בשיעור מס שבח על קרקעות אשר נרכשו לפני 7 בנובמבר 2001.


Comments


bottom of page