top of page

תאונות עבודה בביטוח לאומי: מדריך כללי לנפגעי עבודה

עובדים רבים בישראל נקלעים מדי שנה לתאונות עבודה, אשר עלולות לגרום לפגיעות פיזיות ונפשיות קשות, ואף לאובדן כושר עבודה. במקרים אלו, המוסד לביטוח לאומי מעניק לנפגעים מגוון הטבות וסיוע, במטרה לסייע להם להתמודד עם ההשלכות הכלכליות והבריאותיות של הפגיעה.

הליך ההכרה בתאונת עבודה

הצעד הראשון והחשוב ביותר בתהליך קבלת פיצויים בגין תאונת עבודה הוא הכרה באירוע כתאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי. לשם כך, יש להגיש תביעה לביטוח לאומי תוך 12 חודשים מיום הפגיעה.

חשוב להגיש את התביעה בהקדם האפשרי, כיוון שעיכוב בהגשתה עלול לפגוע בסיכויי ההצלחה.

המסמכים הנדרשים להגשת תביעה

טופס תביעה לדמי פגיעה: ניתן להוריד את הטופס באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי או לקבל אותו בסניף הביטוח לאומי הקרוב.

אישור המרופא המטפל: אישור המחלה צריך לכלול פירוט של נסיבות הפגיעה ותאריך התרחשותה.

דו"ח אירוע תאונת עבודה מהמעסיק: דו"ח זה צריך להיות חתום על ידי המעסיק ולכלול תיאור מפורט של נסיבות הפגיעה.

תלושי שכר אחרונים: תלושי השכר משמשים לחישוב גובה דמי הפגיעה המגיעים לנפגע.

אסמכתאות רפואיות נוספות: במידת הצורך, ייתכן שיהיה צורך להגיש אסמכתאות רפואיות נוספות, כגון: דו"חות צילום, ממצאי בדיקות, וכדומה.

מומלץ לצרף לתביעה את כל המסמכים הרלוונטיים, כיוון שזאת תסייע לביטוח לאומי לבחון את המקרה בצורה יסודית וקפדנית.

הליך הבדיקה בביטוח לאומי

לאחר הגשת התביעה, ביטוח לאומי יבחן את המקרה ויקבע האם הפגיעה אכן התרחשה במהלך העבודה. במסגרת הבדיקה, ייתכן שביטוח לאומי יזמן את הנפגע לוועדה רפואית, שם ייבדק על ידי רופא מטעם המוסד.

הוועדה הרפואית מורכבת משלושה רופאים: רופא תעסוקתי, רופא מומחה בתחום הפגיעה, ורופא שלישי.

הרופאים יבחנו את הנפגע, יעיינו במסמכים הרפואיים שהוגשו, וישאלו שאלות בנוגע לנסיבות הפגיעה.

לאחר מכן, הוועדה תתכנס ותקבע האם הפגיעה אכן התרחשה במהלך העבודה, ומהי חומרת הפגיעה.

החלטת ביטוח לאומי

בתום הבדיקה, ביטוח לאומי ייתן החלטה לגבי הכרה באירוע כתאונת עבודה.

ההחלטה תתקבל על סמך ממצאי הבדיקה הרפואית, נסיבות הפגיעה, והראיות שהוגשו.

במידה וביטוח לאומי יכיר באירוע כתאונת עבודה, הנפגע יהיה זכאי לקבלת מגוון הטבות, ביניהן:

דמי פגיעה: פיצוי כספי עבור אובדן שכר עבודה בעקבות הפגיעה. גובה דמי הפגיעה מחושב על פי שכר העבודה של הנפגע לפני הפגיעה.

השתתפות בהוצאות רפואיות: החזר הוצאות עבור טיפולים רפואיים, תרופות, ציוד רפואי ושיקום. ביטוח לאומי משתתף בהוצאות רפואיות רבות, אך לא בכל ההוצאות.

קצבת נכות: במידה והפגיעה גורמת לנכות צמיתה, הנפגע עשוי להיות זכאי לקצבת נכות. דרגת הנכות נקבעת על ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, והיא קובעת את שיעור הנכות התפקודית של הנפגע. גובה קצבת הנכות מחושב על פי שכר העבודה של הנפגע לפני הפגיעה ודרגת הנכות שנקבעה לו.

הטבות נוספות: במקרים מסוימים, נפגעי עבודה עשויים להיות זכאים להטבות נוספות, כגון:

שירותי שיקום: שירותי שיקום נועדו לסייע לנפגעים לחזור לשוק העבודה ולשיקם את תפקודם. שירותי השיקום יכולים לכלול ייעוץ תעסוקתי, הכשרה מקצועית, סיוע במציאת עבודה, התאמת מקום העבודה ועוד.

קצבת סיעוד: במידה והנפגע זקוק לעזרה בפעולות יומיומיות כתוצאה מהפגיעה, הוא עשוי להיות זכאי לקצבת סיעוד. גובה קצבת הסיעוד מחושב על פי רמת התלות של הנפגע.

מענק חד פעמי: במקרים מסוימים, נפגעי עבודה עשויים להיות זכאים למענק חד פעמי. גובה המענק נקבע על פי נסיבות הפגיעה ודרגת הנכות.

ערעור על החלטת ביטוח לאומי

במידה וביטוח לאומי לא הכיר באירוע כתאונת עבודה, או קבע דרגת נכות נמוכה מהנדרש, הנפגע רשאי להגיש ערעור על ההחלטה. הערעור מוגש לבית הדין האזורי לעבודה.

ייעוץ משפטי

מומלץ לכל נפגע עבודה לפנות לעורך דין המתמחה בדיני ביטוח לאומי כבר בשלבים המוקדמים של הטיפול בתביעה. עורך דין יוכל לסייע לנפגע בהגשת התביעה, בייצוגו בוועדות הרפואיות ובערעורים, ובהשגת מלוא זכויותיו.

מובהר בזאת, האמור לעיל הינו סקירה כללית בלבד של זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי. מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני ביטוח לאומי לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי.


תאונות עבודה בביטוח לאומי: מדריך כללי לנפגעי עבודה
תאונות עבודה בביטוח לאומי: מדריך כללי לנפגעי עבודה

תאונות עבודה בביטוח לאומי: מדריך כללי לנפגעי עבודה #תאונותעבודה #דמיפגיעה #נכותמעבודהComments


bottom of page