top of page

רכשתם דירה ונתקלתם בליקויי בנייה או עיכוב במסירה? חוק המכר (דירות) מגן עליכם!

אז מהו חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973?

חוק המכר (דירות) מסדיר את אחריותם של מוכרי דירות חדשות בבואם לבנות דירה חדשה בהתאם למה שהוסכם עם רוכשי הדירה ובהתאם לתקני הבנייה, במטרה להבטיח לקונים דירה העומדת בתקני הבנייה. בנוסף, החוק מחייב את המוכרים למסור לקונים מידע על הדירה ועל הזכויות בה ולמסור את הדירה לקונה במועד הנקבע ביניהם.

מי יכול לתבוע לפי חוק המכר (דירות)?

כל קונה דירה חדשה או קונה משנה (רוכש דירה מקונה לפניו), שגילה בה ליקויי בנייה הנובעים מעבודת בניין רשלנית או עבודה שלא בהתאם לתוכנית ולתקני הבנייה והסובלים מהפרת התחייבותו של המוכר במסירת הדירה במועד הנקבע בחוזה.

מה הן זכויותיו של רוכש דירה שנתקל בליקויים או עיכוב במסירת הדירה?

קונה שגילה ליקויים ופגמים בדירה שרכש כגון רטיבות, ריצוף שבור, סדקים בקירות ובעיות משמעותיות אחרות כגון שינויים בניגוד למה שהוסכם בחוזה המכר, זכאי לדרוש מהמוכר לתקן את הליקויים תוך זמן סביר או לדרוש פיצויים הולמים לביצוע התיקון. בנוסף לכך, קונה שנמסרה לו הדירה בעיכוב העולה על שישים יום מהמועד שנקבע חייב המוכר לפצות אותו עבור כל חודש של איחור.

את מי תובעים?

הנתבעים הם קבלנים, חברות העוסקות בבנייה או במכירה של דירות וכל מי שעונה על הגדרת "מוכר" בחוק המכר (דירות).

עד מתי נוכל לתבוע את המוכר בגין ליקויים בבנייה?

אחריותו של המוכר נכללת בשתי תקופות:

1. תקופת הבדק: תקופה של שנה עד שבע שנים ומתחילה בעת מסירת הדירה, ובה מחויב המוכר לתקן את הליקויים שהתגלו לאחר המסירה. תקופת הבדק משתנה בהתאם לסוג הליקוי הנטען ומעוגנת בתוספת של החוק, למשל:

  • ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק - שנתיים.

  • ליקוי בריצוף וחיפוי פנים - שנתיים.

  • כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים – שלוש שנים.

  • ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר של מרצפות בקומת קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים – שלוש שנים.

  • כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – שלוש שנים.

  • כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב - ארבע שנים.

  • כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת-קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך – ארבע שנים;

  • סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים - חמש שנים.

  • התנתקות של חיפויי חוץ - שבע שנים.

2. תקופת האחריות היא תקופה של שלוש שנים ותחילתה בתום תקופת הבדק. בתקופה זו הנטל עובר על הקונה להוכיח שהליקויים נגרמו עקב התרשלות בבנייה או שימוש בחומרים פגומים.

ומה לגבי ליקויי בנייה חמורים?

לאחר תקופת הבדק והאחריות, יישא המוכר אחריות בגין ליקויים יסודיים כגון ליקויים משמעותיים בשלד הבניין או כל ליקוי שפוגע ביציבותו ובבטיחותו. בליקויים כאלה, אחריותו של המוכר אינה מוגבלת בזמן ומתמשכת גם לאחר תום תקופת הבדק והאחריות.Commenti


bottom of page