top of page
  • תמונת הסופר/תISMAIL & Co. Law Firm

קבלנים מעכבים מסירת דירות חדשות ולא מפצים – התירוץ החדש? קורונה!

על-פי נתוני משרד הבינוי והשיכון, איחורים במסירת דירות חדשות הפכו לדבר שבשגרה. החוק קובע פיצוי לרוכשי דירות בתום 60 ימים מהמועד הקבוע בחוזה המכר בשווי דמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה במכפלות של 1.5 או 1.25 (בהתאם להוראות החוק).

לאור תקופת הקורונה, הציע משרד השיכון מתווה, לפיו דירות שמועד מסירתן נקבע בין המועדים 18/3/20 ועד 31/12/20, יידחה מועד מסירת הדירה ב- 40 ימים, זאת בהסכמת הרוכשים והקבלן. ככל ואין הסכמה כאמור, יש לפעול על פי הוראות החוק.

bottom of page