top of page

פטור ממס רכישה לעולה

על פי תקנות מיסוי מקרקעין, עולה זכאי לפטור יחיד לרכישת דירה למגוריו ופטור אחד לרכישת עסק בו הוא או קרובו עובדים. אם מדובר בדירתו היחידה של העולה, יש לוודא שהמס לפי מדרגות מס רכישה לדירה יחידה אינו נמוך מהמס לפי תקנה 12.


ובכן, מהו שיעור המס?

0.5% עד למדרגה הראשונה.

5% מעל המדרגה הראשונה.


ומה לגבי בני/בנות זוג?

כאשר רק אחד מבני הזוג הוא עולה, יחושב מס הרכישה הנ"ל לשני בני הזוג.Comments


bottom of page