• ISMAIL & Co. Law Firm

פטור ממס רכישה לעולה


על פי תקנות מיסוי מקרקעין, עולה זכאי לפטור יחיד לרכישת דירה למגוריו ופטור אחד לרכישת עסק בו הוא או קרובו עובדים. אם מדובר בדירתו היחידה של העולה, יש לוודא שהמס לפי מדרגות מס רכישה לדירה יחידה אינו נמוך מהמס לפי תקנה 12.


ובכן, מהו שיעור המס?

0.5% עד למדרגה הראשונה.

5% מעל המדרגה הראשונה.


ומה לגבי בני/בנות זוג?

כאשר רק אחד מבני הזוג הוא עולה, יחושב מס הרכישה הנ"ל לשני בני הזוג.


**אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעו"ד.