• ISMAIL & Co. Law Firm

עבירת מהירות מופרזתבהתאם לתקנה 54 לתקנות התעבורה חל איסור לנהוג במהירות העולה על הקבוע בתקנות.

משטרת ישראל אוכפת את עבירת המהירות באמצעות מצלמות המהירות (א3), אקדח הלייזר (הממל"ז), מכשיר דבורה המותקן בניידות המשטרה.


המהירות המותרת על פי החוק בדרך עירונית – עד 50 קמ"ש

העונש הצפוי בגין עבירת מהירות

כאשר חריגת המהירות היא עד 20 קמ"ש מעל המותר, הנהג מקבל קנס בסך 250 ש"ח ללא נקודות חובה.

כאשר חריגת המהירות היא 21-30 קמ"ש מעל המותר, הנהג מקבל קנס בסך 750 ש"ח ו-8 נקודות חובה.

כאשר חריגת המהירות היא 31 -40 קמ"ש מעל המותר, הנהג מקבל קנס בסך 1,500 ₪ ו-10 נקודות חובה.

כאשר חריגת המהירות היא 41 קמ"ש מעל המותר, הנהג מקבל הזמנה לבית משפט לענייני תעבורה , ו-10 נקודות חובה, ועלול להיפסל מנהלית של רישיון הנהיגה ל- 30 ימים.


המהירות המותרת על פי החוק בדרך לא עירונית

בדרך לא עירונית בלי שטח הפרדה בנוי – עד 80 קמ"ש.

בדרך לא עירונית עם שטח הפרדה בנוי – עד 90 קמ"ש.

העונש הצפוי בגין עבירת מהירות

כאשר חריגת המהירות היא עד 25 קמ"ש מעל המותר, הנהג מקבל קנס בסך 250 ש"ח ללא נקודות חובה.

כאשר חריגת המהירות היא 26-40 קמ"ש מעל המותר, הנהג מקבל קנס בסך 750 ש"ח ו-8 נקודות חובה.

כאשר חריגת המהירות היא 41 - 50 קמ"ש מעל המותר, הנהג מקבל קנס בסך 1,500 ₪ ו-10 נקודות חובה.

כאשר חריגת המהירות היא 51 קמ"ש מעל המותר, הנהג מקבל הזמנה לבית משפט לענייני תעבורה , ו-10 נקודות חובה, ועלול להיפסל מנהלית של רישיון הנהיגה ל- 30 ימים.

בנוסף לעונש הקנס והפסילה המנהלית, קיימת אפשרות לפסילה בפועל למספר חודשים , פסילה על תנאי, מאסר על תנאי, ואף מאסר בפועל.

120 צפיות