• ISMAIL & Co. Law Firm

סליחה, אתם מקבלים מזומן??

לאחרונה חוקק חוק המגביל סכומים המשולמים בעסקאות, במזומן ובשיקים, כחלק מהמאבק בהעלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור. למשל, החוק מגביל את העסקאות לגביהן ניתן להעביר תשלום במזומן בהן מחיר העסקה הוא: 1. 11,000 ₪, כאשר נותן או מקבל התשלום הינו עוסק; 2. 50,000 ₪, כאשר שני הצדדים לעסקה אינם עוסקים; 3. 55,000 ₪, כאשר אחד הצדדים לעסקה הוא תייר; 4. 11,000 ₪, לגבי קבלה או תשלום במזומן של שכר עבודה, תרומה, או הלוואה , למעט הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח; 5. 50,000 ₪, לגבי קבלה או תשלום במזומן של מתנה. הגבלות קיימות גם על השימוש בשיקים והסבתם. **אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעו“ד.


0 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

ירושה? צוואה? מה ההבדלים

קבלת צו ירושה נפטר אדם ולא הותיר אחריו צוואה, קובע החוק מי יירש את עזבונו- זוהי "ירושה על פי דין". יורשים על פי דין הם: 1. מי שהיה במות המוריש בן-זוגו; 2. ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הו