top of page

נפגעתם בעבודה או בדרך לעבודה? אתם עשויים להיות זכאים לדמי פגיעה!


תאונות עבודה| איך מקבלים דמי פגיעה מביטוח לאומי?
דמי פגיעה מביטוח לאומי

מה הם דמי פגיעה?

דמי פגיעה הם תשלום שהביטוח הלאומי משלם למבוטח שנפגע בעבודה, במטרה לפצותו על אובדן שכר או הכנסה מתאונת עבודה או ממחלת מקצוע, והכל בתנאי שהמבוטח אינו מסוגל לעבוד לא בעבודתו ולא בעבודה מתאימה אחרת כתוצאה מהפגיעה.


מה הם התנאים שעל נפגע לעמוד בהם כדי שיהא זכאי לדמי פגיעה?

1. הנפגע מבוטח בביטוח נפגעי עבודה.

המבוטחים בביטוח נפגעי עבודה, בין היתר, הם עובדים שכירים ועובדים עצמאיים שבזמן הפגיעה בעבודה היו רשומים במוסד לביטוח לאומי כעובדים עצמאיים ושילמו את דמי הביטוח במועד.


2. האדם נפגע בתאונת עבודה.

פגיעת עבודה המזכה בדמי פגיעה היא תאונת עבודה שאירעה תוך כדי ועקב עבודה, לרבות בדרך אליה וממנה או מחלת מקצוע שהנפגע המבוטח חלה בה עקב עבודתו. ישנם עוד תאונות שעשויות להיחשב לתאונות עבודה המזכות בדמי פגיעה אם אירעו לנפגע בנסיבות כגון אלה:


· בדרכו ממעונו אל העבודה, או מן העבודה אל מעונו, או ממקום עבודה אחד אל מקום עבודה אחר.

· בשעת עבודתו במקום העבודה בזמן שעשה להצלת גוף או רכוש, או למניעת נזק לגוף או לרכוש.

· בשעת עבודתו, מפגיעה, שלא עקב העבודה, שפגע בו אדם אחר בחפץ הנמצא במקום העבודה או בסביבתו הקרובה ביותר, ובלבד שלנפגע לא היה חלק בגרימת הפגיעה.

· למבוטח השכיר, במקום שהוא או חבריו לעבודה סועדים בשעת הפסקה, שנקבעה על דעת המעסיק ואינה עולה על 3 שעות, וכן בדרכו מן העבודה, אל אותו מקום, או בחזרה מאותו מקום אל העבודה.

· תקיפה, תוך כדי ועקב העבודה, כולל תקיפה מינית, אם היא גורמת לנזק גופני או נפשי ומצריכה טיפול רפואי.


3. הנפגע מצויד בדו"ח מיון מבית החולים שבו טופל לאחר הפגיעה או "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה" שבה רשומה האבחנה הרפואית והתקופה שבה הנפגע אינו מסוגל לעבוד עקב הפגיעה.


4. הנפגע לא עבד בתקופת אי הכושר שנקבעה לו בתעודה הרפואית.


איזו תאונות לא נחשבות לתאונות עבודה?

· תאונה שאירעה למבוטח שכיר בדרכו, כאשר הפסיק את דרכו המקובלת או סטה ממנה שלא לשם מילוי חובותיו כלפי מעסיקו.

· תאונה שאירעה למבוטח העצמאי, שלא לשם עיסוקו במשלח ידו.

· תאונה שאירעה למבוטח בזמן שנהג ברשלנות ולא מילא אחר הוראה חוקית או הוראה של מעסיקו בעניין עבודתו, אלא אם עקב אותה תאונה נפטר המבוטח, או נעשה נכה או לא מסוגל לעבוד 10 ימים לפחות, ולולא רשלנותו הייתה נחשבת התאונה לתאונת עבודה.


תשלום דמי הפגיעה

ביטוח לאומי ישלם דמי פגיעה בעד התקופה בה הנפגע לא עבד ונזקק לטיפול רפואי, ולכל היותר בעד 13 שבועות (91 ימים), הנמנים ממחרת יום הפגיעה.

· עובד שכיר, שנעדר מעבודתו פחות מ-12 יום, ישולם לו בעד ימי ההיעדרות החל ביום השלישי שלמחרת יום הפגיעה. עובד שכיר, שנעדר מעבודתו יותר מ-12 יום, ישולמו לו דמי פגיעה החל ביום שלמחרת יום הפגיעה.

· לעובד עצמאי, ישולמו דמי הפגיעה בהתאם לתקופת אי הכושר לעבודה ובניכוי 12 ימי ההיעדרות הראשונים.


בתוך כמה זמן נפגע יכול לתבוע דמי פגיעה?

מומלץ להגיש את התביעה בהקדם ובתוך 12 חודשים מיום הפגיעה. הגשת תביעה באיחור עלולה לפגוע בזכאותו של הנפגע לקבלת דמי פגיעה.


Comments


bottom of page