• ISMAIL & Co. Law Firm

מתי רצוי להתאגד כחברה?

אדם, או חבר בני אדם רשאים לייסד חברה, שתהיה בעלת מטרה חוקית.

חברה היא תאגיד בעל אישיות משפטית נפרדת מהאישיות של בעלי המניות בו. משמעות הדבר היא שלחברה חובות וזכויות ככל ישות משפטית אחרת, חברה רשאית להתקשר בחוזים, לרכוש ולמכור נכסים, לתבוע ולהיתבע כצד להליך משפטי. בכך טמונה עוצמתן האדירה של חברות - ואכן חברות הן שמניעות את גלגלי הכלכלה בשווקי כל העולם.

בנוסף, להתאגדות כחברה יתרונות מיסוי בולטים בנסיבות המתאימות, המאפשרים תכנון מס חוקי וחכם.

יתרה מכך, בעלי מניות שפירשו בתקנון החברה כי אחריות בעלי המניות מוגבלת - חברה בע"מ - מוגנים ככלל עפ"י חוקי החברות מפני חשיפה להפסדים. קרי, חשיפתם של בעלי המניות להפסדים שהחברה צוברת מוגבלת עד לגובה השקעתם בחברה. נמצא, כי הפרדה זו חיונית לעידוד יזמות והשקעות עסקיות, והיא מהווה תמריץ משמעותי ביותר להתאגד כחברה.

מאידך גיסא, יש להיזהר מפני מצב שבו ההפרדה המלאכותית בין מסך החברה לבין בעלי המניות תביא בעלי מניות שיודעים שאחריותם מוגבלת לפעול באופן לא הגון ולא יעיל כלפי נושי החברה, ובהקשר זה נזכיר את מנגנון האיזון הקבוע בחוק והידוע כ"הרמת מסך ההתאגדות", באמצעותו יכולים נושי החברה להגיע לבעלי המניות ולהיפרע מהם באופן אישי.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

במידה והחברה אינה פעילה, ועל מנת למנוע את המשך חיובה באגרות שנתיות לרשם החברות (כשהמשמעות הינה - גביית סכומים מבעלי החברה/מנהליה) יש לנקוט בהליך פירוק חברה. משרדנו מציע לבעלי חברות לא פעילות טיפול כול

משרדנו ייצג לקוחה לשעבר של חברת פלאפון בהליך לביטול פסק דין שניתן נגדה ושבמסגרתו חויבה לשלם לפלאפון סך של 100,000 ₪.בית המשפט בנתניה בחן האם התקיימו יחסי שליחות בין הלקוחה לבין עו"ד שייצג אותה, לכאורה