top of page

מתי ניתן לתבוע בגין רשלנות רפואית?

דיני הנזיקין מאפשרים למטופל הניזוק לקבל פיצוי כאשר רופא או איש צוות רפואי שטיפלו בו התרשלו וגרמו לו לנזק גוף וגם לנזק נפשי.


מהי רשלנות רפואית?

חשוב להבהיר, כאבים, סבל ואף נזק יכולים להיגרם מבלי שהייתה כל רשלנות בטיפול ואף מבלי שנעשתה כל טעות מצד הצוות הרפואי. לא כל נזק עולה כדי רשלנות רפואית, ובדרך כלל למטופל הניזוק אין דרך לדעת בעצמו אם המקרה שלו נופל לגדר מקרי הרשלנות. המבחן הוא סטנדרט הטיפול הרפואי שניתן למטופל: האם הטיפול עומד ברמת הטיפול הנדרשת והמקובלת ברפואה העכשווית או באותו מוסד רפואי שבו ניתן הטיפול, אם לאו (מבחן הרופא הסביר) - האם הרופא הפר את חובת הזהירות כלפי המטופל. רק טיפול שחרג מהסטנדרט המקובל וגרם נזק למטופל - ייחשב לטיפול רשלני ויהיה ניתן לתבוע בגינו.

התביעה ככלל תוגש נגד המוסד הרפואי בו ניתן הטיפול הרשלני, הרופא או איש הצוות הרפואי שהתרשל ונגד חברת הביטוח המבטחת את האחריות המקצועית שלהם.


עוד חשוב לדעת, כי ההליך המשפטי נסמך ונתמך כבר מתחילתו בחוות דעת רפואית אשר יש בכוחה להאיר את כל ההיבטים הרפואיים שיעמדו לדיון באותו המקרה, על פי הכוונת עורך הדין המייצג.

עוד נציין, כי הפסיקה מאפשרת לניזוקים לתבוע פיצוי גם במקרים בהם לא נגרם נזק ממשי, למשל פיצוי בגין פגיעה באוטונומיה (העדר הסכמה מדעת).


Comentarios


bottom of page