• ISMAIL & Co. Law Firm

מתי מתיישנת תביעה לתגמולי ביטוח?

ההתיישנות מהווה מחסום להגשת תביעה, המונע מהתובע לממש את זכויותיו המהותיות.

אם כן, מה תועלת במחסום דיוני זה? הפסיקה עומדת על ארבעה טעמים עיקריים למוסד ההתיישנות.

הראשון, מוסד ההתיישנות נועד לסייע לנתבעים להתמודד עם הקושי בהשגת ראיות לאחר שנים רבות, ולמעשה "מקציב" זמן לשמירת ראיות. בנוסף, מוסד ההתיישנות מאפשר לנתבעים לכלכל את צעדיהם לעתיד לבוא, ולהיערך לסיכונים מפני הגשת תביעות צפויות. שיקול שלישי העומד בבסיס מוסד ההתיישנות הוא כי תובע אשר נמנע מהגשת תביעה במשך תקופה ארוכה נתפס כמי שוויתר ומחל על זכותו לתבוע. הטעם האחרון הינו מערכתי, לפיו ראוי כי מערכת המשפט תקדיש את משאביה המוגבלים לטיפול בסכסוכים מן ההווה ולא לבירור טענות לזכויות שמקורן בעבר הרחוק.

בתביעות לתגמולי ביטוח, הכלל הוא כי תקופת ההתיישנות מקוצרת מהרגיל, ומוגבלת לשלוש שנים בלבד. כלומר, רק הגשת תביעה לבית המשפט בתוך פרק זמן של שלוש שנים ממועד קרות מקרה הביטוח תעצור את מרוץ ההתיישנות.

עם זאת, תקופת ההתיישנות עשויה להתארך במקרים מסוימים, למשל, מחמת ליקוי נפשי או שכלי של התובע, או נוכח גילו הצעיר של התובע שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנה.