• ISMAIL & Co. Law Firm

מליאת הכנסת אישרה - הפחתת מדרגות מס רכישה על רוכשי דירת מגורים נוספת !

5% על 1,292,280 השקל הראשונים במחיר הדירה. על מחיר שבין 1,292,280 שקל ועד 3,876,835 שקל ישולם מס של 6%. על מחיר שבין 3,876,835 שקל ל-5,338,290 ש"ח ישולם מס של 7%. על מחיר שבין 5,338,290 שקל ל-17,794,305 שקל ישולם מס של 8%. על מחיר שמעל 17,794,305 שקל ישולם מס של 10%.

**אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעו"ד.