top of page

להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.2022 ועד 15.1.2023

בהתאם להוראות סעיפים 9(ג1ג)(3) לחוק, רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) החל מיום 16.1.22 ועד ליום 15.1.23 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

1. על חלק השווי שעד 1,805,545 שקל – לא ישולם מס 2. על חלק השווי העולה על 1,805,545 שקל ועד 2,141,605 שקל – 3.5% 3. על חלק השווי העולה על 2,141,605 שקל ועד 5,525,070 שקל – 5% 4. על חלק השווי העולה על 5,525,070 שקל ועד 18,416,900 שקל – 8% 5. על חלק השווי העולה על 18,416,900 שקל – 10%

• להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה):

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ו) לחוק רוכש דירת מגורים (שאינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.22 ועד ליום 15.1.23 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

1. על חלק השווי שעד 5,525,070 שקל – 8% 2. על חלק השווי העולה על 5,525,070 שקל – 10%Comments


bottom of page