top of page

ייפוי כח מתמשך

רצונו של אדם – כבודו!


בהתאם לחוק, אדם יכול לערוך ייפוי כח בו יסמיך אדם בגיר לקבל החלטות בנוגע לניהול ענייניו הרפואיים, הרכושיים והאישיים על פי רצונו ובאופן שיגדיר מראש. ייפוי הכח המתמשך ייכנס לתוקפו, בתנאים מסוימים, כאשר הוא אינו מסוגל לנהל את ענייניו עקב מצבו הרפואי.

חלופה משפטית זו חוסכת הליך של מינוי אפוטרופוס בבית המשפט, הליך שלעיתים אורך זמן רב, במיוחד כאשר מתפתח מאבק משפטי בקרב בני המשפחה או החברים.

באמצעות ייפוי הכח, מייפה הכח מגדיר מי יפעל בשמו וכיצד ינוהלו ענייניו האישיים.


לתשומת לבכם, רק עו"ד שהוכשר על ידי האפוטרופוס הכללי מוסמך לערוך ייפוי כח מתמשך.

Comments


bottom of page