top of page

יזהר המוכר! מוכרי דירות שימו לב: לא תוכלו לומר "לא ידענו"

מוכרים שלא גילו על חריגת בנייה הפרו הסכם הפרה יסודית

בני זוג מבאר שבע מכרו את דירתם, אך לא גילו לקונים כי למחסן אין היתר וכי החצר חורגת מגבולות המגרש, ונתבעו, לפיכך, בגין הפרת הסכם.

בני הזוג טענו להגנתם כי מכרו את הדירה כפי שרכשו אותה. בית המשפט לא קיבל טענה זו ופסק כי אפילו נכון הדבר, עדיין כשהם מוכרים את הדירה היה זה מחובתם כמוכרים לבדוק את הבניה לעומת ההיתרים, ולדעת כי המחסן נבנה ללא היתר וכי החצר חורגת מגבולות המגרש שלהם.

בני הזוג המוכרים ניסו לטעון כי היה לקונים די זמן לבדוק את הנכס ולגלות בעצמם את החריגה - אך טענתם נדחתה מכל וכל על ידי בית המשפט שקבע כי החובה בעניין זה מוטלת על המוכרים ולא על הקונים! המוכרים ידעו על חריגת הבניה או שהיו יכולים לדעת אלמלא התרשלו, על חריגת הבניה ולפיכך הפרו את ההסכם הפרה יסודית.

אי הדיווח לקונים אודות מלוא חריגות הבניה בנכס עלתה למוכרים במקרה זה 115,000 ₪, שהוא מלוא הפיצוי המוסכם על פי ההסכם.

(פסק דינה של כב' השופטת נעם חת מקוב מיום 7.2.2016 ב-ת.א. (ב"ש) 41081-11-13 חזות נ' קדושים.)

Comments


bottom of page