top of page

חושבים להעביר נכס במתנה לקרוב משפחה? כדאי לקרוא:

מכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרוב הינה עסקת מכר שרישומה בטאבו מותנה באישורי מיסים.

חוק מיסוי מקרקעין ותקנותיו קובעים הקלות בתשלום המיסים במכירת זכויות במקרקעין ללא תמורה בין קרובים.

לפני הכל, חשוב לזכור, כי קיים שוני בהגדרת המונח "קרוב" לעניין מס שבח לעומת מס רכישה.

במס שבח - המונח "קרוב" כולל בן זוג, הורה, הורי הורה צאצא, צאצאי בן הזוג ובני זוגם של כל אחד מאלה. החוק מחריג "אחים" מהגדרת "קרוב" וקובע שפטור ממס שבח תקף כלפיהם רק בהעברה ללא תמורה ביניהם בתנאי שהדירה או הזכות שאותה האחים מעוניינים להעביר התקבלה מהוריהם או מהורי הוריהם ללא תמורה או בירושה.

במס רכישה - לפי תקנה 1 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) "קרוב" כולל בן זוג לרבות מי שהיה בן זוג במשך ששה חודשים שקדמו למכירה, הורה, צאצא, בן זוגו של צאצא, אח ואחות.

על פי סעיף 62 (א) לחוק, המוכר זכות במקרקעין ללא תמורה לקרוב, פטור מתשלום מס שבח, והמס ישולם כאשר מקבל המתנה ימכור את הזכות.

תקנה 20 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) קובעת, כי במכירת זכות במקרקעין ללא תמורה לקרוב, יהיה הרוכש חייב בתשלום שליש ממס הרכישה הרגיל.

לעניין בני זוג, תקנה 21 מעניקה פטור מלא בהעברת דירת מגורים ללא תמורה לבן זוג המתגורר יחד עם המוכר דרך קבע בדירה מושא העסקה.

מוכר המעוניין לקבל פטור בגין מכירת דירת מגורים שקיבל במתנה, יצטרך להמתין תקופת צינון של 4 שנים מעת שקיבל את הדירה, אם הדירה לא שימשה כמגורי קבע של מקבל המתנה. לחילופין, אם שימשה למגורי קבע, עליו להמתין 3 שנים.

**אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוותדעת או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעו"ד.

コメント


bottom of page