top of page

האם נפתח הפתח לתכנוני מס שבח בדירות יוקרה?


שני שותפים שמכרו דירת יוקרה ב- 10,000,000 ₪ (5 מיליון לכל אחד) טענו כי כל אחד מהם זכאי לפטור ממס שבח לפי סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), בהתאם לסכום התקרה הקבוע בסעיף 49א(א1) העומד כיום על 4,522,000 ₪.

עמדת מנהל מיסוי מקרקעין הייתה כי לכל אחד מהמוכרים מגיע פטור ממס שבח רק עד לסכום המהווה 50% מסכום התקרה, כלומר 2,261,000 ₪ בטענה כי תקרת הפטור מתייחסת לדירה עצמה ולא לכל אחד מיחידי המוכרים ביחס לחלקו היחסי בדירה.

ועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין קיבלה את הערר שהגישו המוכרים וקבעה כי במכירה של דירת יוקרה על ידי מספר מוכרים, זכאי כל אחד מהמוכרים לפטור בגובה מלוא סכום תקרת הפטור הקבוע בחוק ולא לדירה בכללותה.

לתשומת לבכם, לגבי מס רכישה המצב הוא שונה.

**אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעו"ד.

Comments


bottom of page