top of page

האם בית המשפט יתערב בהסכמת צדדים להסכם ויחליף בורר שזהותו הוסכמה מראש?

בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את טענת משרדנו כי אין מקום לסטות מסעיף בוררות בהסכם הקובע את זהות הבורר, חרף התנגדויות שנשמעו בדבר מינו.

מוסד הבוררות נועד לאפשר לצדדים לקיים הליך מהיר ויעיל לפתרון סכסוכים, וכל זאת מבלי להיזקק לפנייה לערכאות שיפוטיות. בתי המשפט מכירים בחשיבות מוסד הבוררות, הן לייעול ההתדיינות בין צדדים הן להקלת העומס במערכת בתי המשפט, ולפיכך אינם נוטים להתערב בהסכמות צדדים למינוי בורר שיכריע במחלוקות בין צדדים.

Comments


bottom of page