• ISMAIL & Co. Law Firm

האם בית המשפט יתערב בהסכמת צדדים להסכם ויחליף בורר שזהותו הוסכמה מראש?

בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את טענת משרדנו כי אין מקום לסטות מסעיף בוררות בהסכם הקובע את זהות הבורר, חרף התנגדויות שנשמעו בדבר מינו.

מוסד הבוררות נועד לאפשר לצדדים לקיים הליך מהיר ויעיל לפתרון סכסוכים, וכל זאת מבלי להיזקק לפנייה לערכאות שיפוטיות. בתי המשפט מכירים בחשיבות מוסד הבוררות, הן לייעול ההתדיינות בין צדדים הן להקלת העומס במערכת בתי המשפט, ולפיכך אינם נוטים להתערב בהסכמות צדדים למינוי בורר שיכריע במחלוקות בין צדדים.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

במידה והחברה אינה פעילה, ועל מנת למנוע את המשך חיובה באגרות שנתיות לרשם החברות (כשהמשמעות הינה - גביית סכומים מבעלי החברה/מנהליה) יש לנקוט בהליך פירוק חברה. משרדנו מציע לבעלי חברות לא פעילות טיפול כול

משרדנו ייצג לקוחה לשעבר של חברת פלאפון בהליך לביטול פסק דין שניתן נגדה ושבמסגרתו חויבה לשלם לפלאפון סך של 100,000 ₪.בית המשפט בנתניה בחן האם התקיימו יחסי שליחות בין הלקוחה לבין עו"ד שייצג אותה, לכאורה

אדם, או חבר בני אדם רשאים לייסד חברה, שתהיה בעלת מטרה חוקית. חברה היא תאגיד בעל אישיות משפטית נפרדת מהאישיות של בעלי המניות בו. משמעות הדבר היא שלחברה חובות וזכויות ככל ישות משפטית אחרת, חברה רשאית לה