• ISMAIL & Co. Law Firm

בית המשפט העליון מיטיב עם תובעים שנפגעו בתאונות דרכים

סעיף 6ב לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 קובע כי אם "נקבעה על פי כל דין דרגת נכות לנפגע בשל הפגיעה שנגרמה לו באותה תאונת דרכים, לפני שמיעת הראיות בתביעה לפי חוק זה, תחייב קביעה זאת גם לצורך התביעה על פי חוק זה". כלומר, קביעה של ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי תשמש בסיס לקביעת הפיצויים שייקבעו לתובע לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

יחד עם זאת, תובע המבקש לנסות להעלות את דרגת נכותו בתביעת הפיצויים בגין תאונת הדרכים, רשאי על פי החוק להגיש בקשה להתיר לו להביא ראיות לסתור את קביעת ועדות המוסד לביטוח לאומי, ועליו להראות כי חל שינוי מהותי במצבו.

בית המשפט העליון, מפי כבוד השופט זילברטל, קבע ביום 22.12.13 כי תובע המבקש לסתור את קביעת הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי אינו נדרש להוכיח שחלה בהכרח החמרה במצבו הרפואי, אלא די בכך שיוכיח כי חל שינוי במצבו.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

ההתיישנות מהווה מחסום להגשת תביעה, המונע מהתובע לממש את זכויותיו המהותיות. אם כן, מה תועלת במחסום דיוני זה? הפסיקה עומדת על ארבעה טעמים עיקריים למוסד ההתיישנות. הראשון, מוסד ההתיישנות נועד לסייע לנתבע

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן: "חוק הפלת"ד") חוקק על מנת להבטיח שכל נפגע בתאונת דרכים יפוצה בגין נזקיו, אם כי לא בשלמותם (ראו פירוט בהמשך). לשם כך, מגדיר החוק מהי תאונת דרכים. יחד