top of page

רשלנות רפואית

דיני הנזיקין מאפשרים לניזוק לתבוע ולקבל פיצוי גם כאשר לרופא או לאיש הצוות הרפואי שהגיש לו שירות רפואי בעקבותיו נגרם לו נזק - לא הייתה כל כוונה לפגוע.
מתי יקבע שנגרמה רשלנות רפואית? כאבים, סבל ואף נזק יכולים להיגרם מבלי שהייתה כל רשלנות בטיפול ואף מבלי שנעשתה כל טעות. חשוב לדעת כי לא כל נזק עולה כדי רשלנות רפואית, ובדרך כלל למטופל הניזוק אין דרך לדעת בעצמו אם המקרה שלו נופל לגדר מקרי הרשלנות או, לרוע מזלו, ביש מזל או טעות שאינם מזכים בפיצוי.על מנת לדעת באיזה מהמקרים מדובר, יש לבחון את רמת הטיפול הרפואי שניתנה למטופל: האם היא עומדת ברמת הטיפול הנדרשת והמקובלת ברפואה העכשווית או באותו מוסד רפואי שבו ניתן הטיפול, אם לאו. רק טיפול שחרג מהרמה המקובלת הנ"ל וגרם נזק למטופל - ייחשב לטיפול רשלני ויהיה ניתן לתבוע בגינו.התביעה ככלל תוגש נגד המוסד הרפואי בו ניתן הטיפול הרשלני, הרופא או איש הצוות הרפואי שהתרשל ונגד חברת הביטוח המבטחת את האחריות המקצועית שלהם. עוד חשוב לדעת, כי ההליך המשפטי נסמך ונתמך כבר מתחילתו בחוות דעת רפואית אשר יש בכוחה להאיר את כל ההיבטים הרפואיים שיעמדו לדיון באותו המקרה, על פי הכוונת עורך הדין המטפל, ומכאן חשיבות בחירת המומחה הרפואי מטעם התובע.

bottom of page